Podjetje GOSTILNA JAVORNIK Goran Pevec s.p., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija gostilne Javornik«.

Celotna vrednost projekta: 198.800,00EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 108.194,68 EUR

V sklopu operacije so se izvedle naslednje aktivnosti:

  • Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb
  • Nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije
  • Nakup in vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave
  • Zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo
  • Zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim
  • Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote
  • Ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode
  • Ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/